World of Mystic Symbols


Navy Seabee Symbol # 1010431